Türkçe
HÝDROTERAPÝ-AQUATERAPÝ

Ýzlenme 2655

HÝDROTERAPÝAQUATERAPÝ
( SU ÝÇÝ EGZERSÝZ )

 

 • HidroterapiAquaterapi ýsýtýlmýþ havuz suyu içinde fizyoterapist eþliðinde yapýlan bir tedavi yöntemidir.
 • Fizyoterapistler bu konuda özel geliþtirilmiþ Halliwick, Aquatheralax, Ai-chi, Watsu gibi teknikleri kullanýrlar.

 

Su içi tedavinin avantajlarý

 • Suyun içinde düþünce ve tepkileri kararsýz veya yavaþ olan kiþiler daha az hareket gücüne ihtiyaç duyarlar.
 • Suyun kaldýrma kuvveti sayesinde karada yapamadýklarý hareketleri yapabilirler
 • Deri yolu ile dýþarýdan daha fazla bilgi giriþi olur, vücut farkýndalýklarý artar.
 • Suyun direnç kuvvetine karþý yapýlan çalýþmalar ile kas gücü artar.
 • Suda olmak eðlenceli olduðu için öðrenme kolaylaþýr, dikkat süresi artar.

 

Halliwick nedir?

 • Herhangi bir motor veya mental bozukluðu olan hastalarýn su ortamý içinde baðýmsýz olmalarýný mümkün kýlan sistematik bir eðitim yaklaþýmýdýr.
 • Diðer tedavi yöntemleri ile beraber (örn: fizyoterapi, köpekle terapi, atla terapi v.b.) günlük yaþamada katýlýmý ve baðýmsýzlýðý artýrýr.
 • Halliwick’te ön þart güvenlik ve dengesini koruyabilme veya yeniden kazanabilmedir.
 • Zihinsel istek ve fiziksel kontrol çok önemlidir.
 • Suyun içinde postüral kontrol ile beraber kollarýn ve bacaklarýn istemli kullanýmý önemlidir.

20/06/2021 Gün Ortalama:53  Bugün28 ziyaret var  Sitede 2 Kişi var  IP:3.236.98.69