Türkçe




HÝPPOTERAPÝ (ATLA TERAPÝ)

Ýzlenme 2851

Hippoterapi (equine assisted therapy) nedir?

 

Hippoterapi bu konuda özel kurslar  gören  fizyoterapistler tarafýndan yapýlýr. Atlarýn hareketleri kullanýlarak çocuðun geliþimi desteklenir. Burada amaç ata binmeyi  öðretmek deðildir. Terapistler atlarýn hareketlerini ayný zamanda terapi tekniklerini (Bobath, duyu bütünleme v.s.) hippoterapi seanslarýnda beraber uygularlar. Hippoterapideki amacýmýz: denge, koordinasyon, duruþ (postürkontrolü, ince motorik geliþim, konuþmayý uyarmak, kognitif becerileri ve iletiþim becerilerini yükseltmektir.

Hippoterapi atlarý kullanarak yapýlan bir tedavidir. Atlar, insan vücudunun belli tepkilerini uyarmak için kullanýlýr. Bu yöntem bedensel, duyusal ve ince motor becerilerin geliþimini destekleyerek tedavi amaçlarýný gerçekleþtirir.

Bu amaçlarý gerçekleþtirirken ders içinde   

 • motor planlama,
 • kas tonus kontrolü,
 • simetri ve duruþ kontrolü,
 • güç ve dayanýklýlýk,
 • denge,
 • eklem hareketleri,
 • iletiþim becerileri ve davranýþ kontrolü,
 • koordinasyon ve duyu bütünleme çalýþýlýr.

Hippoterapi 2 yaþýndan sonra uygulanabilir.  

Hippoterapi’den faydalanan hastalýklar:  

 • Serebral palsy ve diðer bedensel problemler,
 • Down sendromu,
 • Beyin travmasý,
 • Otizm ve diðer yaygýn geliþimsel bozukluklar
 • Geliþim gerilikleri,
 • Omurga zinciri bozukluklarý (skolyoz),
 • Konuþma bozukluklarý, vs.


20/06/2021 Gün Ortalama:53  Bugün28 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.236.98.69