Türkçe
Köpek Destekli Terapi

Ýzlenme 2656

Köpek Destekli Terapi sosyal, duyusal, psikolojik,bedensel ve ruhsal problem yaþayan yetiþkin ve çocuklarda dünyada uzun yýllardýr kullanýlmaktadýr. Terapilerde köpeklerin vücut sýcaklýðýndan, bio-ritimlerinden, tensel temaslarýndan ve kiþiler üzerindeki motivasyon arttýrýcý özelliklerinden faydalanýlmaktadýr. Merkezimizde Köpek Destekli Terapi 2007 yýlýndan beri profesyonel olarak uygulanmaktadýr. Bu amaçla yurtdýþýndan gelen köpek eðitmeni tarafýndan profesyonel olarak eðitilmiþ Labrador Retriver cinsi terapi köpeklerimiz Kömür, Joey ve Karbon terapist partnerleri ile birtlikte görev almaktadýr.

 

 

KÖPEKLERÝN TERAPÝDEKÝ FAYDALARI

1.Kiþilerin ve çocuklarýn empati kurmasýný kolaylaþtýrýr.

Çocuklar köpekleri kendileri ile akran gibi görürler. Onlarla vakit geçirmeye baþladýktan bir süre sonra vücut dillerini okumaya baþlar. Çünkü köpekler çok yalýn ve her zaman nettir. Çocuklar bu þekilde karþýsýndaki kiþi ile empati kurmayý öðreniyorlar.

2.Dýþa odaklanabilme

Ýç dünyasýna kapanma ile ilgili sorunlarý olan çocuk ya da yetiþkinlerde köpekler; çevreye odaklanmaya ve çevre ile iletiþim kurmalarýna yardýmcý oluyorlar.

3.Beslenme

Köpeklerini besleyen çocuklar bu beceriyi kendi beslenmelerine yansýtmada daha da kolaylýk yaþýyorlar.

4.Emosyonel stabilite

Dost canlýsý ve sakin bir köpek, hasta ve terapisti arasýnda bir güven duygusu oluþmasýna sebep oluyor. Çocuklar köpekleri izlerken, onunla oynarken yada onlardan bahsederken bile mutlu oluyor ve eðleniyorlar. Bu dönemde motivasyonlarý artýyor ve öðrenmeleri hýzlanýyor.

5. Kabul edilme ve öz saygýnýn artmasý

Köpekler insanlar gibi kiþinin nasýl göründüðü ya da ne söylediði ile ilgilenmezler, ön yargýlarý yoktur. Bu nedenle onlarla iletiþim kurmak ve onlar tarafýndan kabul edilmek daha kolaydýr. Kendisinin dahi görmek istemediði ellerinin köpek tarafýndan yalanmasý ve onun sevgisi için kuyruðunu sallayýp kucaðýna yatmasý kiþinin öz saygýsýnýn geri gelmesine ya da oluþmasýnda yardýmcý oluyor.

6.Sosyalizasyon

Çalýþmalarda;

a.Hastalar arasýnda

b.Hastalar ve terapist arasýnda

c.Hastalar, terapist ve aileler arasýnda eðlenceli bir etkileþim olduðu gözlemlenmiþ.

Ve biz bunu birebir kendi çalýþmalarýmýzda gözlemliyoruz. Çocuklar birbirlerine hemen kömürü anlatýyorlar ya da Joey o gün enteresan bir þey yaptý ise diðer kiþilerle hemen onu paylaþma isteði duyuyor ve iletiþim becerisine yardýmcý oluyor. Diðer tanýmadýðý ama ayný köpekle oyun oynayan çocuklarý merak ediyor.

7. Mental stimülasyon

 

Köpekler kiþilerin ve çocuklarýn dikkatini toplayabilme, iletiþim becerilerine, ifade edici dilin artmasýna, yakýn ve uzak hafýzanýn güçlendirilmesine olumlu etkide bulunuyorlar.

8. Fizyolojik

Çoðu insan tanýdýðý hayvanlarla birlikte iken rahattýr. Bu durumda iken yapýlan testler yüksek kan basýncýnýn ve kalp ritminin azaldýðýný göstermiþtir. Bizim gözlemlerimizde ise köpeðe temas ederek yatan çocuklarda belli bir süre sonra genel vücut tonusunda azalma olmaktadýr.

Taktil stimülasyom vermek adýna eller ve ayaklarý köpek tarafýndan yalandýðý zaman tonusun azaldýðýný ve taktil stimülasyon verilen yerlerde kontrolün arttýðýný gözlemledik. Vücut algýsý artýyor ve uzuvlarýný uzun süre hissedebiliyorlar. Uzun süre çalýþtýðýmýz çocuklarýmýzda ise özellikle kognitif olarak iyi olan ve rahat kooperasyon kurduðumuz çocuklarda hareket kontrolü ve tonus kontrolünde daha baþarýlý olduklarýný gözlemledik.

9. Motivasyon

Uzun zaman ayný tedaviyi görmek zorunda olan kiþi ve çocuklarda terapiye bir köpeðin girmesi oldukça motive edici oluyor. Oynanan oyunlar çeþitlendikçe çocuklarýn aktif hareketliliði de spontan alarak geliþiyor. Çocuklara çok zorlanarak yaptýracaðýnýz aktiviteleri köpekle birlikte kendileri yapmak istiyor. Kaþýk kullanma ve beslenme becerisini çocuk köpeðini besleyerek daha kolay öðreniyor ve bunu kendi beslenmesine yansýtýyor. 

Kaba ya da ince kavrama becerisi için çeþitli þekillerde sapý olan fýrça ile köpeðini tarayarak bu beceriyi oldukça istekli olarak yapýyor.

Tek ayak üzerinde dururken karþý alt ekstremitenin hareketi ve tüm bunlarda duruþ ve hareket kontrolü hedeflediðiniz bir çocukta normal çalýþmada ekstra motivasyona ihtiyacýnýz varken, köpeði ile kalecilik oynayan bir çocukta bu çok daha kolay oluyor v.b.


20/06/2021 Gün Ortalama:53  Bugün26 ziyaret var  Sitede 2 Kişi var  IP:3.236.98.69