Türkçe
Duyu Bütünleme Terapisi

Ýzlenme 2299

DUYU BÜTÜNLEME TERAPÝSÝ (SENSORÝK ÝNTEGRASYON)

Çevremizdeki uyaranlar ve duyu organlarý yolu ile algýladýðýmýz bilgiler bizim çevremizi ve kendimizi tanýmamýzý saðlar. Bu bilgileri bir araya getirerek anlamlý bilgiyi oluþturmak yani bilgiyi iþlemek ve kullanmaya hazýr hale getirmek duyu bütünlemesi olarak adlandýrýlýr . Bütün bu oluþum merkezi sinir sistemi tarafýndan kontrol edilir. Bir tek duyudan alýnan mesajlar öðrenmemiz için yeterli deðildir. Bütün duyularýmýzý kullanarak algýlamaya ve algýlanan mesajlar arasýnda iliþki kurmaya ihtiyaç vardýr. Eðer bu uyarýlarýn alýnmasýnda ya da algýlanmasý sürecinde kiþiler sorun yaþarsa duyu bütünleme terapisi bu kiþilere yardým eder.

 

Duyu bütünleme bozukluðunun bazý belirtileri

Bebeklik döneminde zamanýnda dönme, emekleme ve yürüme becerisini kazanamamak

• Bisikletin pedallarýný çevirmede yaþýtlarýna göre beceriksizlik

• Koþarken dengesini kolayca kaybetmek, düþmek

• Oyun becerilerinin yaþýtlarý kadar iyi olmamasý, bazý oyuncaklarý nasýl kullanacaklarýný kolaylýkla anlayamamalarý

• Dil geliþiminde gecikme

• Makasla kesme, yapýþtýrma becerilerinin yaþýtlarýndan geri olmasý

• Kendilerine dokunulmasý ile ilgili problemler

• Bazý seslerin ya da ýþýðýn rahatsýzlýk yaratmasý

• Merdiven çýkmak inmekten çekinme yada yapamama

• Yüksek yerlere çýkmak istememek yada sürekli çýkmak istemek

• Göz kontaðý kuramama,gözle takip etmede zorluk

• Nesne kullanma becerisinin zayýflýðý

• Konuþma problemleri,geçikmiþ dil geliþimi

• Motor planlama bozukluðu

• Hiperaktivite ve dikkat daðýnýklýðý

• Davranýþ problemleri

• Kas tonusu ve koordinasyonla ilgili problemler

• Okulda yaþanan problemler: Okuma yazma ve matematik becerilerinin geliþmesinde güçlükler

• Yazý yazmada problemler

• 13-14 yaþ: Organize olmayý beceremeyen, odasýný ve eþyalarýný toplu tutamayan, verilen ödevleri tam olarak yapamayan çocuklar

 

Duyusal problemler normal geliþim gösteren herhangi bir engeli olmayan çocuklarda da görülebilir.En sýk duyu bütünleme problemi yaþayan farklý geliþim gösteren gruplar

• Yaygýn geliþimsel bozukluk gösteren çocuklar (otizm,asperger sendromu,atipik otizm,rett sendromu)

• Bedensel problemler yaþayan çocuklar (cp,spina bifida,kas hastalýklarý)

• Mental retardasyon

• Down sendromu

• Ýþitme engelli çocuklar

• Görme poblemi yaþayan çocuklar

• Çesitli sendromlar

 

Yurt dýþýnda da sadece fizyoterapistler ya da ergoterapistler (iþ-uðraþý terapisti) tarafýndan uygulanan bu terapi yöntemi merkezimizde sensörik integrasyon konusunda sertifikalý fizyoterapistler tarafýndan uygulanmaktadýr.


20/06/2021 Gün Ortalama:53  Bugün25 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.236.98.69