Türkçe
Ailelere Yönelik Hizmetler

Ýzlenme 2440

Merkezimizde ailenin çocuðun eðitimine aktif katýlýmý için her türlü eðitim ve desteði saðlamak üzere, eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri ilgili uzmanlarca yürütülmektedir. Bu çalýþmalarda, ailelerle yapýlan görüþmeler ve anketlerle ailelerin çocuklarýnýn eðitimine iliþkin gereksinimleri belirlenir.

Eðitim gereksinimi olan ailelere, gereksinimleri doðrultusunda aile eðitiminden sorumlu uzman tarafýndan planlanan bireysel ve / veya grup eðitimi toplantýlarý düzenlenir. "Davranýþ Problemleriyle Baþa Çýkma Yollarý", "Çocuðuma Nasýl Beceri Kazandýrabilirim", Çocuðuma Tuvalet Eðitimini Nasýl Vermeliyim", "Çocuðumun kardeþi ile iliþkisini nasýl düzeltebilirim?"  vb. merkezimizde ailelerin öncelikli gereksinimleri doðrultusunda verilen aile eðitimi konularýndan baþlýcalarýdýr.

Psikolojik destek gereksinimi olan ailelere yönelik psikolojik destek saðlanýr.

Bilgi ve yönlendirme gereksinimi olan ailelere yönelik rehberlik ve danýþmanlýk hizmeti saðlanýr.


20/06/2021 Gün Ortalama:53  Bugün25 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.236.98.69