Türkçe
Fizyoterapi

Ýzlenme 3435

Çocuklarýn özelliklerine göre seçilen test ve deðerlendirme yöntemleriyle fiziksel performanslarý belirlenir. Zihinsel ve sosyal geliþimleri göz önüne alýnarak bireysel fizyoterapi programý geliþtirip uygulanýr.Hareket edebilmek özgürlüðün baþlangýç noktasýdýr. Bu düþünceyle Cerebral Palsy’li ve fiziksel problemi olan çocuklarý yaþamlarýnda olabildiðince özgür kýlmak amaçlanmýþtýr. Bunu yaparken kalýplaþmýþ egzersiz yaklaþýmý ile deðil, çocuðun ilgi alaný deðerlendirilerek oyunla ve rahatsýzlýk uyandýrmadan çalýþma yapýlýr. Merkezimizde CP’li çocuklarýn rehabilitasyonunda dünyada en çok kabul gören ve uygulanan yöntem olan BOBATH( Nörogeliþimsel) Yöntemi uygulanmaktadýr. Bobath yöntemindeki son geliþmeler EBTA’ya (Avrupa Bobath Birliði)baðlý fizyoterapistlerin ülkemizde verdiði kurslar ÝLGÝ’de çalýþan fizyoterapistler tarafýndan takip edilmektedir. Ayný zamanda erken dönemde eðitime baþlayan çocuklarýmýzda gerektiðinde vojta yöntemide uygulanmaktadýr.

KÝMLER MERKEZÝMÝZDEN EÐÝTÝM ALABÝLÝR?

Cerebral Palsy (CP)

Spina Bifida

Down Sendromu

Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik ve Genetik Kökenli Hastalýklar

Mental Motor Retardasyon (MMR- Mental Motor Gerilik)

Brakial Pleksus Yaralanmasý

Doðuþtan Kas Hastalýklarý (DMD, SMA v.b.)

Travmatik Nedenli Merkezi Sinir Sistemi Yaralanmalarý

Duyusal Algý Bozukluðu Olanlar

FÝZYOTERAPÝDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Bobath Yöntemi

Vojta Yöntemi

BOBATH YÖNTEMÝ

Nörogeliþimsel tedavi (NDT-neurological developmental treatment) günümüzde Serebral palsili olan çocuklarýn Fizyoterapisinde en çok kullanýlan yöntemdir. Bu yaklaþýma Bobath yöntemi  denmektedir. Bir fizyoterapist olan Berta Bobath ve eþi nörofizyolog Karel Bobath, nörögeliþimsel tedavi prensipleriyle yetiþkin nörolojik hastalarda 1940’lardan baþlayarak geliþtirdikleri bu yaklaþýmý 1960’lý yýllarda doðuþtan hareket bozukluðu olan bebek ve çocuklarda kullanmaya baþlamýþlardýr.

Serebral Palsi ‘nin (SP)  literatürde birçok tanýmý vardýr. Ancak genel anlamýyla, doðum öncesi, doðum sýrasýnda ya da doðum sonrasý herhangi bir nedenle beynin hasar görmesi sonucu oluþan duyu-motor (ve bazý durumlarda zihinsel) bozukluktur.

NDT kapsamýnda amaca yönelik olarak nöromotor, postural  kontrol  ve koordinasyonun  artýrýlmasý ve bozukluklarýn   en aza indirilerek fonksiyonlarda geliþme saðlanmasý hedeflenmektedir.

Çocuk fizyoterapistleri tarafýndan SP’li çocuklarýn fizyoterapi uygulamalarý içinde kullanýlan Bobath tedavi yönteminde günümüzde aktif dinamik tedavi, fonksiyonelliði saðlamak için aktivitelerle eðitim, hareketin koordinasyonu ve dengenin geliþtirilmesi, iç içe geçmiþ farklý aktivitelerin bir hareket akýþý içerisinde çalýþtýrýlmasý önem kazanmýþtýr.

 Evde günlük aktiviteler içerisinde hareketlerin tekrar edilmesi ile geliþimin saðlanmasý hedeflenmektedir. Bu yüzden hem çocuklardan, hem ebeveynlerden aktif katýlým beklenir.

Tedaviye  baþlamadan önce  terapi planý ve  hedefleri  belirlenmelidir. Terapi hedefleri yaþamdaki durumlarla baðlantýlý olarak çocuðun hareket ve kiþisel geliþimine  fayda saðlayacak þekilde seçilmelidir. Günlük yaþamda baðýmsýzlýða ulaþabilmek için farklý fizyoterapi uygulamalarýna (ortez va adaptif araç-gereç) ihtiyaç duyulabilir. Fizyoterapist tarafýndan kiþiye uygun ortez ve adaptif araçlar(ayakkabý, oturma aracý, yürümek için araçlarý vs) önerilir.

Fizyoterapiye  erken baþlamak  hareketlerin yanlýþ öðrenilmesini engeller. Çünkü yanlýþ hareket öðrenildikten sonra normal geliþimi takip eden hareketleri öðrenmek güçleþir. Örneðin;  popo sunun üzerinde hareket etmeyi tercih eden çocuklara normal emeklemeði öðretmek zordur. Sýnýrlý hareket etmekten dolayý kas ve eklem eksikleri oluþur. Bu problemler ancak cerrahi giriþimler ile düzeltilir.

Bobath kiþiyi bir bütün (motor, duyusal, emosyonel ve kognitif )olarak ele alýr.Tedavi hedefi belirlenirken de bunlar göz önünde tutulur. Sadece bedensel deðil, çocuðun zihinsel seviyesi de önemlidir. Sosyal becerileri yükselmek için grup çalýþmasý da verilebilinir. Aileye evde neler yapabilecekleri ve nasýl yapacaklarý anlatýlýr.

Hareket etmek, fonksiyon öðrenmek için düzenli kas tonusu gereklidir.

Ayný zamanda eklem pozisyonlarýnýn ve dengesinin de düzgün olmasý lazýmdýr. Bazen birey duyusal problemlerde yaþayabilir. Örneðin; aniden yükselen sese karþý(köpeðin havlamasý gibi) verilen anormal tepkiler kiþinin günlük hayatta yaþamýný engeller. Duyusal problemin düzeltilmesi  de  bir terapi hedefi olabilir.

Örnek:

On aylýk bir çocuk ile baðýmsýz oturarak iki el ile top oynamak, bir terapi hedef olabilir. Derse ebeveynlerden birinin katýlmasýný isteriz çünkü evde bu hareketlerin tekrar etmesi gerekir.

Mesela büyük bir top üzerinde oturma pozisyonunda denge, postüral ve denge reaksiyonlarý,  gövde rotasyonlarý vs çalýþabilir. Ayný zamanda, çocuðu alýþtýrmak için,  annesi veya babasýyla top oyunu oynatýlabilir, top gösterilip belki top çocuðun ellerine verilebilinir.

Ýki eli çalýþtýrmak için yüzüstü yatarken aktiviteler yapýlanabilinir. Bu hazýrlýklardan sonra gerçek hedefimiz, yaný baðýmsýz oturmaya ve iki el ile oynamaya baþlayabiliriz.

Gereken oturma araçlarý kullanýr, gereken manuel destek verilir.

 

VOJTA YÖNTEMÝ

Bu uygulamanýn temelleri 1950 yýllarýn baþlarýnda Çekoslovakyalý bir nörolog olan Vaclav Vojta dan geliþmiþtir.

Tüm beden üzerine yayýlan hareket modelinden ; tam bir davranýþ modelinin söz konusu olduðu anlaþýlmýþtýr. Bunlar global koordinasyon kompleksleri ve refleks lokomosyon olarak adlandýrýlmýþtýr.

Uygulamada birisi refleks sürünme ve ikisi refleks dönme olmak üzere üç ana pozisyon kullanýr. Bu üç pozisyonda belirli noktalarda uyarý verilir. Bu uyarýlar ile fiziksel tepkiler önce terapi sýrasýnda gösterilir , sonra kendiliðinden hareketler ortaya çýkar.

Refleks sürünme ve refleks dönme hareket mekanizmalarý belirli gövde ve vücut kaslarýnýn aktivitelerin yaný sýra yüz ve aðýz kaslarý, mesane ve barsaklarýn fonksiyonu ve solunum kaslarýnýn fonksiyonlarýný da içine alýr.

Refleks lokomosyon(hareketler) sayesinde vücut pozisyonunun, duruþ ve dengenin otomatik düzenlenmesi kolaylaþýr, vücudun destek fonksiyonu göstermesi saðlanýr ve koordine kas aktivitesi uyarýlýr.

Vojta metotunda doðumdan itibaren çocuðun geliþimini deðerlendirmek için testler bulunmaktadýr.

Çalýþma planý çocuðun tepkileri gözlemlenerek geliþtirilir ve aileye ev programý olarak öðretilir.


20/06/2021 Gün Ortalama:53  Bugün30 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.236.98.69