Türkçe
Özel Eðitim

Ýzlenme 5209

Özel eðitime ihtiyacý olan bireyÇeþitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eðitim yeterlilikleri açýsýndan yaþýtlarýndan beklenen düzeyden anlamlý farklýlýk gösteren birey.

Yetersizlik: Zedelenme ya da bazý sapmalar sonucu, bir insan için normal bir etkinliðin ya da yapýnýn önlenmesi, sýnýrlandýrýlmasý hali.

Engel: Bireyin yetersizliði nedeni ile, toplumsal yaþamýn gereklerini yerine getirmede karþýlaþtýðý sýnýrlýlýklardýr.

Özel eðitimortalama öðrenci özelliklerinden önemli ölçüde farklýlaþan öðrencilere

saðlanan, bireysel olarak planlanmýþ ve bireyin baðýmsýz yaþama olasýlýðýný en üst

düzeye  çýkarmayý hedefleyen eðitim hizmetlerinin bütünüdür.

         Her çocuk, bir diðerinden farklýdýr. Bu farklýlýklar çok genel olarak bedensel, biliþsel ve duyuþsal olarak gruplanabilir  

Her çocuk kendine özgü bedensel yapýya ve iþlevlere, çeþitli alanlarda öðrenme özelliklerine ve hýzýna, duygusal özelliklere sahiptir. Bu farklýlýklar belli sýnýrlar içinde olduðunda, öðrenciler genel eðitim hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

Ancak, farklýlýklarýn daha büyük boyutlu olduðu çocuklarda, genel eðitim hizmetleri yetersiz kalmakta ve özel eðitim hizmetleri gerekli olmaktadýr.

BÝREYSEL EÐÝTÝM

 

Bireysel özel eðitim,çoðunluktan farklý olan ve özel  gereksinimli bireye sunulan,yetersizliði engele dönüþtürmeyi önleyen,engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaþmasýný ve baðýmsýz bireyler olmasýný destekleyecek becerilerle donatan eðitimdir.

 • Bireysel Eðitim Programlarý oluþturma süreci bireyin mevcut performans düzeyinden hareketle planlama süreci çerçevesinde çalýþýlacak uzun ve kýsa dönemli hedefler saptanýr.
 • Yöntem, teknik, etkinlik planlarý ve materyaller biçimlendirilir.
 • Ýlgili birim uzmanlarý arasýndan programý uygulayacak uzmanlar belirlenir.
 • Deðerlendirme yöntemleri ve ödül mekanizmalarý belirlenir.
 • Programýn devam edeceði zaman çizelgesi çerçevesinde uygulamalara baþlanýr.

        Bireysel eðitim programlarýnýn uygulama, izleme ve deðerlendirme aþamalarý, sürecin en önemli bölümleri olarak düþünülebilir. Ýyi düzenlenmiþ ve iyi uygulanan bir deðerlendirme ve izleme süreci olmazsa çok iyi hazýrlanmýþ bir BEP dahi baþarýsýz olur. Öðrencinin bireysel eðitim programýný uygulamaktan sorumlu kiþiler, eðitim ortamýnda uygulama ve programýn iþlevselliðini ve çocuðun baþarýsýný da deðerlendirirler. Bireysel eðitim programlarý, çalýþýlacak hedefler ve kullanýlacak yöntemlerin yaný sýra uygulama ve deðerlendirme süreçlerini de içine alýr. Uygulama aþamasýnda oluþan her türlü yenilik ve farklýlýk , çocuðun duygu durumu BEP sürecine yeni veriler olarak kaydedilir.

GRUP EÐÝTÝMÝ

 

Grup eðitimi 4 ile 10 çocuðun katýlýmý ile yapýlan eðitimdir.  Özel Eðitim Rehabilitasyon uygulamalarý Program Koordinatörlüðü tarafýndan onaylanmýþ olan grup eðitim programý, uzman meslek elemaný tarafýndan uygulanýr.

            Grup programlarý ve programlara öðrenci daðýlýmý, çocuklarýn geliþim ihtiyaçlarý, eðitimsel performans ve düzeyleri ile her bir öðrencinin grup dinamiðinden yararlanabilmesi dikkate alýnarak hazýrlanýr.

            Grup eðitiminde grubun adý ve amaçlarýna yönelik uygulamalar asýl olup, gruptaki her bir öðrencinin gruptan ne kazanacaðý ve gruba ne kazandýracaðý öngörülerek program oluþturulur. Grup eðitiminin programýnda gruba yönelik hedefler ve bireye yönelik hedefler ayrý ayrý belirlenir.

            Grup eðitiminin hedef davranýþlarý, her bir çocuk için tek tek deðerlendirilir.

            Bazý öðrenciler kendi grubunun dýþýnda belirlenmiþ bir amaç için veya bir problemin çözümü için düzeyinin altýnda ve üstünde grup eðitim programlarýna geçici olarak alýnabilirler. Yine bazý çocuklar için iliþki, paylaþma, kendini kontrol etme, uyum ve davranýþ problemlerini kontrol etme amaçlý grup eðitimi, drama veya terapi tekniklerinin kullanýldýðý programlar oluþturulur.

 

EÐÝTSEL DEÐERLENDÝRME

Tanýmý: Bireylerin güçlü ve zayýf yönleri ile bireysel özelliklerini ilgilerini belirlemek amacýyla tüm geliþim alanlarýnda yapýlan ( dil – biliþsel – motor – sosyal – duygusal- özbakým ) deðerlendirme sürecidir.

Önemi:

 • Eðitim ve öðretime nereden baþlanýlacaðýna
 • Eðitim ve geliþim alanlarýndaki performansýn ortaya çýkarýlmasýna
 • Ne þekilde bir eðitim ortamýnýn oluþturulacaðýna
 • Hangi araç ve yöntemlerin kullanýlacaðýna
 • Bireyin ne tür eðitim programýna ihtiyaç duyduðuna
 • Alýnabilecek eðitsel önlemlere karar verilmesi konusunda bizlere ýþýk tutmaktadýr.

Adýmlarý:

1)    Tarama – Belirleme

2)    Deðerlendirme 

3)    Ekip Çalýþmasý 

4)    Aile Görüþmesi 

5)    Eðitsel Program Planlamasý 

Kullanýlan Deðerlendirme Araçlarý:

 • DENWER
 • AGTE
 • PORTAGE
 • ARTÝKÜLASYON TESTÝ
 • AKADEMÝK BECERÝ DEÐERLENDÝRME FORMU
 • BAÐIMSIZ YAÞAM BECERÝLERÝ DEÐERLENDÝRME FORMU
 • PSÝKOLOJÝK DEÐERLENDÝRME ÖLÇEKLERÝ

EKÝP ÇALIÞMASININ ÖNEMÝ:

Özürlü bireyin eðitimini sadece “bedensel” veya “zihinsel” diye ayýramayýz. Bu bireylere tüm ihtiyaçlarý kendisine göre belirlenmiþ bir eðitim ve rehabilitasyon programýnýn uygulanmasý gerekir. Özel Eðitim Kurumlarýnýn kadrosunda zihin engelliler öðretmeni, okul öncesi öðretmeni/çocuk geliþimi ve eðitimi öðretmeni, fizyoterapist, psikolog/psikolojik danýþman yer almaktadýr. Bu meslek elemanlarýnýn hepsi kendi alanlarýna yönelik olarak farklý disiplinlerde, fakat sonuç olarak birey için ayný amaca hizmet etmektedirler; baðýmsýz yaþam… Kuþkusuz bireyin kendi kendine yetebilmesi hem ailesinin hem de alanýn profesyonellerinin ortak hedefi olmalýdýr.

Bu anlamda ekibin ayrýlmaz bir parçasý olan fizyoterapistler bireyin “bedensel özgürlüðü” açýsýndan en büyük destekleyicisidirler. Bedensel engelli bir birey motorik alanda geliþtikçe zihinsel, sosyal ve psikolojik olarak daha kolay geliþebilir. Ya da zihinsel, sosyal ve psikolojik olarak geliþtikçe motorik olarak daha kolay geliþebilir. Örneðin fizyoterapist baðýmsýz oturamayan özürlü bireye oturmayý öðretebilirse bu birey zihinsel eðitimi alýrken artýk oturabildiði için daha fazla uyaran alma þansý olur. Ya da tam tersi zihinsel eðitimde sýnýf içi kontrolü, sýra almayý ve komutlarý öðrenen bir birey fizyoterapistin çalýþmalarýna daha kolay uyum saðlar. Tüm bu geliþim alanlarýnýn beraber ve ayný ortamda desteklenmesi en ideal yaklaþýmdýr. Alan profesyonellerinin sýk sýk bir araya gelmesi, vaka deðerlendirmelerinin yapýlmasý, hatta birbirlerinin seanslarýna gözlemci olarak katýlmasý ve en önemlisi aile eðitimlerinin yapýlmasý birlikte çalýþmanýn esaslarý olmalýdýr.

 

BÝZ NELER YAPIYORUZ: 

• ÝLK MÜRACAAT – RANDEVU: Aile telefonla ya da bizzat baþvurduðunda sekreter tarafýndan çocuðun yaþý, problemi ve ailenin iletiþim bilgileri alýnarak eðitimsel-geliþimsel deðerlendirme birimine yönlendirme yapýlýr.Yetkili tarafýndan aile ile kýsa bir görüþme yapýlarak randevu planlanýr.

• ÖN GÖRÜÞME: Çocuðuyla birlikte kurumumuza gelen aile ile bir ön görüþme yapýlarak, çocuða ait týbbi ve eðitsel belge ve bilgiler, sorunlar, özellikler, aile talep, þikayet ve beklentileri alýnarak deðerlendirilir.

• GÖZLEM ÝNCELEME DEÐERLENDÝRME: Bireyin ortamdaki davranýþlarý, iliþki ve iletiþim stilleri, akranlarýyla benzeþen ve ayrýlan noktalarý, normal geliþim sürecinde hangi noktada olduðu, güçlü ve zayýf yönleri, öðrenme stratejilerine yönelik ip uçlarý çeþitli yöntem ve araçlar kullanýlarak deðerlendirilir. Hangi yöntem ve araçlarýn kullanýlacaðý çocuðun yaþý, ihtiyaçlarý ve problemine göre çeþitlilik göstermektedir.

       ** Kullanýlan Yöntem, Test araç ve gereçleri

 • Doðal Gözlem
 • Yapýlandýrýlmýþ Gözlem
 • Portage Erken Çocukluk Eðitimi Programý Deðerlendirme Listesi
 • Denver Geliþim Tarama Envanteri
 • AGTE ( Ankara Geliþim Tarama Envanteri )
 • Artikülasyon deðerlendirmesi
 • Akademik Beceri Deðerlendirme Formu
 • Dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu deðerlendirme ölçekleri
 • Psikolojik Deðerlendirme Ölçekleri

• EKÝP ÇALIÞMASI: Aile ile yapýlan ön görüþme ve bireye yapýlan deðerlendirmelerden sonra ekip üyeleri çocuðun durumu, ihtiyaçlarý, güçlü ve zayýf yönleri, olasý risk durumlarý ve yapýlabilecekler konusunda ortak bir karar verir.

• AÝLE GÖRÜÞMESÝ: Bireyin eðitimsel ve geliþimsel performansý, bireysel gereksinimleri, özel eðitim ihtiyacýnýn olup olmadýðý hakkýnda aileye bilgilendirmede bulunulur.

EÐÝTÝMDE KULLANILAN TEKNÝKLER:

1-) Yardým: Çocuðun istenilen tepkiyi vermesini saðlamak için kullanýlan bir uyarýcýdýr. 3 þekilde kullanýlmaktadýr.

 •       Fiziksel yardým
 •       Ýþaret yardýmý
 •       Sözel yardým

2-) Ödül: Eðitimin baþýnda öncelikle yeni beceriler geliþtirilmeye çalýþýlýrken,ödüllerin etkinliðini saðlamak önemlidir. Bunu yapmak için çocuðun mümkün olduðunca bu ödülleri istediði zaman elde etmesi kýsýtlanmalýdýr. Çocuða olumlu davranýþýnýn hemen arkasýndan verilen ödülleri 3 grupta toplamak mümkündür:

 •       Çocuðun sevdiði yiyecek ve içecekler yani birincil ödüller eðitimde kullanabilecek en etkili ödüller arasýndadýr
 •       Çocuðun istenilen davranýþý yapmasý sonucunda öpülmesi,kucaklanmasý ya da övgüler duymasý ikincil ödülleri yani sosyal ödülleri oluþturmaktadýr.
 •       Parka gitmek,kitap okumak gibi çocuðun hoþlandýðý etkinlikler ise etkinlik ödüllerini oluþturmaktadýr.

3-) Ayýrýcý uyaran: Normal konuþma ifadelerinden farklý ses tonu ve vurgulamayla çocuða verilen sözel uyarýdýr. Bu uyarýlarýn sürekli tekrar sonucunda çocuðun davranýþý istenilen yönde þekillenecek ve bu sözel uyarý çocuða davranýþý sonucunda bir ödül alacaðýný haber verecektir. Böylece ayýrt edici öðrenme ortaya çýkacaktýr. 


20/06/2021 Gün Ortalama:53  Bugün29 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.236.98.69