Türkçe
KONUÞMA PROBLEMÝ

 
Ýzlenme 2712


Dil, her topluma göre deðiþen bir sistemdir ve insanlar arasýnda iletiþimi kolaylaþtýrýr. Her dilin sözcük, ses ve gramer yapýlarýnýn farklý olduðunu belirten kurallarý vardýr. Bu kurallarýn öðrenilmesi bebeklik döneminden baþlar, yaþamýn ilk yýlýndan itibaren de belirgin olarak ortaya çýkar. Çocuðun dil geliþimi, doðumdan itibaren izlenirse, doðuþtan gelen bir ses kapasitesinin olduðu gözlenebilir. Çocuk olgunlaþtýkça konuþma mekanizmasý üzerindeki denetimi artar. Dili anlama ve konuþmayý kazanmada belli aþamalarý geçirmesi gerekir.

 

Çocuklarýn dil geliþimlerinde, beklenen aþamalarda gecikmeler olmasý, konuþmanýn dikkati çekecek kadar normalden çok farklýlýk göstermesi ve iletiþimin bozulduðu, konuþma ve dil bozukluklarý olarak tanýmlanýr.

 

NEDENLERÝ:

Konuþma ve dil bozukluklarýnýn nedenleri genellikle organik ve fonksiyonel olarak ikiye ayrýlýr. Organik bozukluklar; probleme belli bir nörolojik yada yapýsal anormalliðin neden olduðu durumlarda kapsar. Fonksiyonel bozukluklar; psikolojik veya çevre bozukluklarýndan ileri gelebilir yada nedenleri bilinmeyebilir. Konuþma ve dil bozukluklarýnýn çoðu fonksiyoneldir. Nedenleri genellikle bilinmez.

 

Organik Bozukluklar:

1-) Konuþma organlarýnýn yapý bozukluðu

 •      Dudak yapýsýnda bozukluk.
 •      Yarýk damak.
 •      Aðýz bölgesindeki diðer yapý bozukluklarý.
 •      Diþlerin yapý bozukluðu.

2-) Merkezi sinir sistemi bozukluðu

 •      Öðrenme güçlüðü
 •      Söz yitimi

3-)  Motor bozukluklarý.

 •      Cerebral palsy
 •      Spina bifida

4-)  Duygusal yetersizlik

 •      Ýþitme kaybý.
 •      Görme kaybý.

5-) Biliþsel bozukluk.

 •      Çeþitli nedenlere baðlý zeka geriliði.
 •       Down sendromu.

Fonksiyonel Bozukluklar:

1-)  Çevresel nedenler.

 •       Konuþmayan aile.
 •       Ýki dil konuþulan aile.

2-) Ciddi duygusal-sosyal bozukluklar.

 •       Ciddi duygusal rahatsýzlýðý bulunan anne-baba.
 •       Ciddi duygusal rahatsýzlýðý bulunan çocuk.
 •       Otizm.

EÐÝTÝMÝ:

Çocuða konuþma ve dil bozukluðunu yenmesinde yardýmcý olmak için, konuþma ve dil bozukluklarýnda, çocuðun deneyimlerinden ve dilin günlük yaþamdaki fonksiyonundan yararlanarak eðitim düzenlenmelidir. Baþkalarýnýn konuþmasýný dinlemeyi,yorumlamayý,çözümlemeyi kendi deneyim ve düþüncelerini konuþma yoluyla anlatmayý saðlamalý,bu konuda yönlendirilmiþ çalýþmalar düzenlenmelidir.

 

Eðitimci ya da öðretmen konuþma ve dil bozukluklarýnýn belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Çünkü çocuðun gündelik konuþma alýþkanlýklarýný doðrudan gözleyen kiþidir. Çocuðun; iletiþim ve toplumsallaþma amacýyla kullandýðý gündelik dil,çocuðun konuþma ve dilinin yeterliliðini ölçmekte en iyi ölçüttür.

 

Öðretmen,iyi bir belirleme yapabilmek için konuþma ve dil geliþimine iliþkin yeterli bilgi sahibi olmalýdýr. Belirlenen konuþma ve dil bozukluklarý için konuþma terapisi alýnmalýdýr. Terapist problemi deðerlendirebilmek için çocuðu gözler ve test eder. Çocuðu iþitme,ses,söyleyiþ, konuþma akýþý ve dil performansýný deðerlendirmede kullanýlabilecek çeþitli testler ve deðerlendirme araçlarý kullanýlýr. Terapist bulgularýna göre, çocuðu bireysel ya da grup eðitimine alýr. Gerekirse çocuðu baþka bir uzmana gönderir. Çocuðun iþitme kaybý ciddiyse odyoloðun yardýmý gerekmektedir. Çocuðun konuþma ya da dil sorunlarýnýn beyin sarsýntýsýndan ileri geldiðinden þüphelenildiðinde nörologlara baþvurulmalýdýr. Duygusal bozukluðu olanlarý psikologlar deðerlendirilmelidir.

 

Çocuðun konuþma ve dil güçlükleri ne olursa olsun,uygun tedavi ve düzeltme iþlemlerinin planlanmasý ve yürütülmesi için erken taný çok önemlidir.


20/06/2021 Gün Ortalama:53  Bugün25 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.236.98.69